SSMF:s Stora Anslag Etableringsstöd till yngre forskare

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, utlyser härmed: SSMF:s Stora Anslag Etableringsstöd till yngre forskare

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utlyser härmed anslag för 4-åriga hel- och halvtidstjänster, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag.

Etableringsstödet uppgår till 1,7 Mkr/år (heltid) respektive 1,3 Mkr/år (halvtid).

Av anslaget är 800 000 kr (heltid)/ 400 000 kr (halvtid) avsett för egen lönekostnad och 900 000 kr för driftskostnader. Anslagsbeloppet inkluderar max 20 % för ersättning av lokalkostnader och projektnära indirekta kostnader.

Etableringsanslag tilldelas för två år med förlängning ytterligare två efter anhållan och godkänd forskningsrapport.

Antalet anslag som utlyses 2018 gäller preliminärt fyra hel- och fyra halvtidstjänster. Tjänsterna påbörjas den 1 januari året efter ansökan. Om särskilda skäl föreligger kan anslagsperioden förskjutas högst sex månader.

Heltid: Behöriga att söka är personer som avlagt doktorsexamen minst två år och högst sju år före ansökningstidens utgång.

Tidsperioden kan förlängas med sammanhängande perioder om minst tre och max 24 månader för värnplikt, sjuk- eller föräldraledighet, resp med tid för AT/ST utbildning (de två sistnämnda skälen kan uppgå till max 24 månader vardera).

Klinisk halvtid: Behöriga att söka är de som avlagt doktorsexamen högst tio år före ansökningstidens utgång.

Denna tidsperiod kan förlängas med sammanhängande perioder om minst tre och max 24 månader för

värnplikt, sjuk- eller föräldraledighet, resp med tid för AT/ST utbildning (de två sistnämnda skälen kan uppgå till max 24 månader vardera).

Gemensamt för Heltid och Klinisk halvtid. Den som innehar eller vid ansökningstillfället tilldelats lärartjänst (forskarassistent, bitr.lektor, lektor, professor) eller flerårig forskartjänst finansierad av nationell eller internationell anslagsgivare är inte behörig att söka.

Utöver expertgranskning av inskickade ansökningar kommer de mest välmeriterade sökandena att kallas till intervju med SSMF:s granskningsnämnd. Syftet med intervjuerna är att förbättra urvalsprocessen för att identifiera de mest lämpade kandidaterna bland de sökande. För varje anslagsform kallas sju sökande till intervju med egen presentation och efterföljande diskussion. Preliminärt datum för intervjuer är den 17-18 september 2018. Deltagande i intervjun är obligatorisk för beviljandet. Omkostnader i samband med intervjun täcks av SSMF.

Anslaget är ett ramanslag där den mottagare, som tidigast ett år efter anslagsperiodens början blir anställd som lektor eller professor, kan omdisponera anslagets lönedel till annat ändamål.

Anslaget betalas endast ut till svenska universitet och högskolor.

Ansökan görs elektroniskt via.ssmf.se från den 15 april till och med klockan 24.00 den 15 maj 2018, som är sista ansökningsdag. Se vidare utförliga instruktioner angående ansökan på ssmf.se

Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar behandlas ej.

Beslut om utdelning meddelas i början av december 2018.

Tel 08-33 50 61       Fax 08-30 26 71       E-post info@ssmf.se      
Hemsida.ssmf.se

Senast uppdaterad: 2018-04-16 09:18