Medicinsk basvetenskap

Medicinsk basvetenskap är en femårig kombinerad forskar- och lärarutbildning vid Sahlgrenska akademin. Utbildningen vänder sig i första hand till forskningsintresserade medicinare och bäddar för en framtida verksamhet inom akademi, sjukvård eller näringsliv.

Utbildningen varvar forskarutbildning med högskolepedagogik och didaktik samt ämnesfördjupning inom ett av undervisningsområdena

·biokemi/cellbiologi/genetik
·farmakologi
·fysiologi
·morfologi/utvecklingsbiologi
·immunologi/mikrobiologi

Utbildningen bedrivs på heltid under fem år och är i första hand tänkt för studerande från läkarprogrammet med sikte på en akademisk karriär.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå. Särskild behörighet innebär dessutom krav på kunskaper i det valda basvetenskapsämnet som svarar mot de kunskaper som ges inom läkarprogrammet. Dessa bedöms av en prioriteringskommitté i urvalet.

Forskarutbildningen

Forskarutbildningen följer det regelverk som antagits av Sahlgrenska akademin och den allmänna studieplanen för medicinsk basvetenskap. Anställning som doktorand innebär full social trygghet under forskarutbildningen.

Lärarutbildningen

Lärarutbildningen sker på betald arbetstid och innehåller kurser om 15 högskolepoäng högskolepedagogik som ger grundläggande lärarkompetens för Sahlgrenska akademins grundutbildningar. Resterande 45 högskolepoäng ägnas åt ämnesdidaktik och ämnesfördjupning inom det valda undervisningsområdet genom enskilda litteraturstudier och undervisande under handledning.

Doktorandplatser i medicinsk basvetenskap

Sök utannonserade doktorandplatser i medicinsk basvetenskap senast den 8 mars 2017.

 http://sahlgrenska.gu.se/doktorandportalen/doktor_fran_start_till_mal/forskarutbildningsamnen/doktorandportalen-medbasvet

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18