Lions Cancerfond Väst riktlinjer för ansökan 2018

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2018
Deadline: 28 februari 2018

1. Bakgrund

Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige, med kort-namnet Lions Cancerfond Väst, har enligt stadgarna ändamålet att i första hand stödja den cancerforskning:

- som är patientnära

- som kan ge bättre diagnostik

- som kan ge effektivare behandlingar

- som kan ge patienter ett mer drägligt liv under och efter en cancer-behandling

och som bedrivs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin samt andra sjukhus och andra sjukvårds- inrättningar i Västsverige. Lions Cancerfond Väst kan också avsätta medel för inköp av speciell forsknings-utrustning eller för cancerforskningen unik apparatur vid nämnda sjukhus.

Enligt stiftelsens stadgar skall de insamlade medlen inte fonderas utan delas ut senast nästföljande verksamhetsår.

Sedan stiftelsens start 2010 har anslag på sammanlagt 8 645 000 kronor beviljats till 52 forskningsprojekt. Information om vilka projekt som beviljats anslag finns på vår hemsida http://lionscancerfond.se/forskningsanslag.html.

Under verksamhetsåret 2016-07-01 – 2017-06-30 uppgick de insamlade medlen till totalt 1 419 000 kr. Av dessa medel har styrelsen beslutat att avsätta minst 1,2 Mkr till forskningsanslag.

Lions Cancerfond Väst inbjuder nu forskare vid sjukvårdsinrättningar i Västsverige att söka anslag ur fonden.

2. Vem får söka

Var och en som är knuten till någon sjukvårdsinrättning eller medicinsk forskningsinstitution i Västsverige och har avlagt doktorsexamen eller är antagen som doktorand kan söka anslag ur fonden. Till varje ansökan skall bifogas ett intyg (på särskild blankett) undertecknat av ansvarig klinikchef eller prefekt och sökande.

3. Ansökningar 2018

Alla ansökningar som sammanfaller med stiftelsens stadgar ovan är välkomna. Vi ser gärna ansökningar också från forskare vid sjukvårdsenheter utanför Göteborgs Universitet och universitetssjukhuset.

Som framgår ovan finns i år minst 1,2 miljoner kronor till förfogande för hel- eller delfinansiering av projekt.

4. Bedömning

Inkomna forskningsansökningar bedöms av ett till fonden knutet forskningsråd med 6 ledamöter, varav 3 representerar Lionsklubbarna i Västsverige.

Information om forskningsrådets ledamöter finns på vår hemsida www.lionscancerfond.se/forskningsrådet.html.

Forskningsrådet granskar inkomna ansökningar samt gör en behovs- och relevansbedömning. Den vetenskapliga kvaliteten bedöms med avseende på:

1. Problemställning (syfte, teori samt nyhetsvärde)

2. Metod och genomförande (den vetenskapliga metoden, men även projektplanen, budgeten och tidsplanering). 

3. Den sökandes kompetens (den sökandes och medsökandes dokumenterade erfarenhet och vetenskaplig skicklighet). I de fall där det bedöms nödvändigt kan forskningsrådet inhämta synpunkter från externa bedömare.

4. I de fall delfinansiering av ett projekt söks/beviljas är en förutsättning av utbetalning av anslag att resterande finansiering av projektet har säkerställts eller att projektets omfattning har anpassats till tillgängliga resurser.

Urval mellan sökande och projekt sker efter ovan angivna kriterierna samt avseende projektets inriktning i relation till Lions Cancerfond Västs syften. Som nämns ovan vill vi prioritera klinisk forskning, d v s patientnära forskning, inomcancerområdet och projekt med patientmedverkan eller medverkan från anhörig och/eller sjukvårdspersonal. Projekten kan bedrivas på samtliga nivåer i vårdkedjan.

En kort och tydlig sammanfattning av problemställning (syfte, analys, teori, nyhetsvärde), aktuellt forskningsläge inom ämnet med referenser, metod och genomförande, förväntat resultat, budget och en realistisk tidsplan är av väsentlig betydelse för bedömningen av ansökan.

Resebidrag till studieresa eller medverkande vid vetenskaplig konferens kan sökas av den som bedriver forskning inom cancerområden. Resplan och kostnadsspecifikation skall bifogas ansökan.

Beslut om vilka projekt som ska prioriteras och beviljas anslag fattas under april månad av fondens styrelse utifrån forskningsrådets förslag. Alla sökande kommer att informeras direkt efter styrelsens beslut.

Utdelning av anslag kommer att ske vid en högtidlig ceremoni i mitten av maj månad. Tidpunkten kommer att meddelas i samband med information om att anslag har beviljats.

5. Ansökningar

Ansökningar lämnas på ifyllningsbara och sparbara pdf-blanketter, som kan laddas ner från fondens hemsida http://lionscancerfond.se/forskningsanslag.html eller kan rekvireras via e-mail till forskningsanslag@lionscancerfond.se.

Den ifyllda ansökningsblanketten sparas med sökandens namn i dokument-namnet. Sökandens CV och förteckning över vetenskapliga publikationer läggs i ett separat (pdf-)dokument.

Ansökan skickas (tillsammans med eventuella bilagor) som bilaga till ett e- mail till forskningsanslag@lionscancerfond.se.

Ansökningen med bilagor kan också skickas med post till fondens vice ordförande under adressen:

Lions Cancerfond Väst c/o Claes I Helgesson
Lotsgatan 10
414 58 Göteborg

OBS: Även om ansökan skickas som bilaga till ett e-mail skall blanketten

"Intyg av klinikchef/prefekt och underskrift av sökande"

skickas till adressen ovan i pappersformat med underskrift av både klinikchef/prefekt och sökanden.

Deadline för ansökningar i denna omgång är

den 28 februari 2018 (poststämpels datum gäller för ansökningar och intyg som skickas med post).

6. Utdelade anslag

kommer att för sökandes räkning inbetalas till resp klinik eller institution, som skall förvalta medlen och svara för utbetalning av medel mot fakturor, reseräkningar eller andra verifikationer. Utbetalning av vårt anslag sker när sökande meddelat Lions Cancerfond Väst att projektet är fullfinansierat.

Med sin ansökan godkänner sökanden att information om beviljade anslag resp erhållna resultat kan komma att publiceras på fondens hemsida eller på annat sätt användas i samband med marknadsföringen av Lions Cancerfond Väst. Om särskilda skäl för begränsad publicitet föreligger skall det framgå av ansökan.

Om inte den i ansökan angivna tidsplanen för det projekt anslaget avser kan hållas skall fonden snarast informeras härom. Ändring av tidsplanen skall godkännas av fondens styrelse.

Så länge den huvudsakliga inriktningen bibehålls får den huvudansvariga forskaren besluta om en omallokering av medlen. Om, emellertid, forskaren eller forskargruppen önskar använda medlen på ett sätt som innebär att den huvudsakliga inriktningen förändras skall en anmälan ske till Lions Cancerfond Väst. Först när ett positivt besked lämnats av styrelsen får en sådan från ansökan avvikande ändring av inriktningen verkställas.

7. Redovisning

För alla forskningsprojekt som beviljats anslag SKALL en lägesrapport senast den 30 juni varje år skickas till forskningsanslag@lionscancerfond.se.

När projektet som beviljats anslag från Lions Cancerfond Väst är avslutat, skall resultatet av forskningen/resan redovisas på minst en A4-sida. Rapporten skall åtföljas av en ekonomisk redovisning av hur de anslagna medlen använts. Om utdelat anslag används i strid mot dessa riktlinjer, eller om anslaget inte utnyttjas inom föreskriven tid eller inte redovisas inom angiven tid, kan stiftelsens styrelse besluta om att återkräva utbetalat anslag.

Redovisningen skall där så är möjligt åtföljas av kopior av de vetenskapliga publikationer, somredovisar resultat från den forskning som erhållit finansiering av fonden. I de fall där publikationer, baserade på resultat av vetenskapligt arbete finansierat av Lions Cancerfond Väst, publiceras efter det att anslaget har slutredovisats, skall kopior av dessa publikationer också tillställas stiftelsen.

I samband med publicering av forskningsresultat, som helt eller delvis finansierats genom anslag från fonden, skall anges att forskningen finansierats av Lions Cancerfond Väst (på engelska: Lion's Cancer Research Fund of Western Sweden).

Om forskningsutrustning inköpts för erhållna anslag tillhör de resp klinik eller institution och skall märkas med särskild etikett som tillhandahålls av Lions Cancerfond Väst.

Eventuella frågor rörande ansökningar eller om dessa riktlinjer kan ställas till representanter för forskningsrådet via e-mail: forskningsanslag@lionscancerfond.se

 Ansökan om anslag från Lions Cancerfond Väst 

Intyg av klinikchef/prefekt och underskrift av sökande

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-02-12 13:35