FORSKNINGSANSLAG Emelle Fond

Emelle Fond stödjer forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar. Stöd lämnas i första hand till yngre forskare, doktorander och nydisputerade forskare verksamma i f.d. Göteborgs och Bohus län. Stöd kan ges till ett eller flera projekt. Fonden välkomnar ansökningar både från grundvetenskapliga och kliniska projekt inom området. 

Ansökan skall innehålla: Curriculum vitae med publikationslista och uppgift om  aktuell anställning samt kontaktuppgifter (email-adress och telefonnummer). För doktorander skall handledare anges. Övriga erhållna och sökta anslag för projektet. Kortfattad projektbeskrivning (max 5 sidor). Budget för sökta medel. Intyg från prefekt/verksamhetschef om att lokaler disponeras för projektet.

Ansökan ställs till: Emelle Fond, Forskningsenheten plan 2, Centralkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, 416 85 Göteborg. 

Upplysningar lämnas av fondens ordförande Professor Sverker Jern (sverker.jern@gu.se).

Ansökan inlämnas i 1 original och 4 kopior. 

ANSÖKAN SKALL VARA FONDEN TILLHANDA SENAST 15 MAJ 2018.

Senast uppdaterad: 2018-03-27 13:40