Ansökan om forskningstid VT 2019

Enligt beslut på sjukhusdirektörens ledningsgruppsmöte 15-04-21 bestämdes att tidigare överenskommelse mellan sjukhusledning, verksamhetschefer och FoU-enheten att finansiera tid för doktorand och magister/masterstudier samt viss post-doc tid enligt 50/50 principen upphör under hösten 2015.

Möjligheten att söka tid för forskning kommer kvarstå enligt tidigare principer (se nedan), men FoU-enheten kommer att ensam stå för lönekostnader. Verksamhetschefen är skyldig enlig avtal mellan VGR och Göteborgs Universitet (Huvudavtal om finansiering av utbildning på forskarnivå inom ramen för extern anställning, samverkansdoktorand) att bevilja ledighet.

För att kunna söka ska Du 

A

-             Ha Din verksamhetschefs medgivande att söka ledighet
-             Kunna ta ut ledigheten under våren 2019

B

-             Vara inskriven vid högskola/universitet med avsikt att avlägga
               doktors-, licentiat-, masters- eller magisterexamen

eller  

-              Planera en studie med vetenskaplig ansats, eller slutföra redan
                påbörjad studie

-              Skriva en artikel med redan insamlat material med avsikt att
                publicera den i en referee granskad tidskrift

-              Skriva ett abstract eller poster till nationell/internationell konferens

Du kan inte söka medel för

-               att genomförande av kvalitetsarbete inom den egna verksamheten

-               att genomföra obligatoriskt utvecklingsarbete för ST-läkare.

För Dig som fick lönemedel beviljade från FoU-enheten under senaste året gäller dessutom att en rapport ska bifogas om hur långt arbetet har framskridit. Rapporten ska även vara undertecknad av Din handledare om Du är doktorand eller magisterstudent.

Ansökan som saknar underskrift av verksamhetschef kommer inte att behandlas.

Ansökningsperioden pågår fram till 2018-10-21

Ansökningsblankett

Kontaktperson: Professor Jüri Kartus, FoU-chef 
                             Professor Ninni Sernert, forskningsledare

Senast uppdaterad: 2018-10-18 13:59