Anna-Karin Olssons halvtidsseminarium 171212

Välkomna till Anna-Karin Olssons halvtidsseminarium: 

"Functional capacity—A predictor of everyday functioning in patients with schizophrenia"

Tid: måndagen den 12 december kl 13.30 -  16.30
Lokal:  5A415, Karlstads universitet
Opponent: Håkan Nyman Dr med, licensed psychologist, specialist in neuropsychology

Sammanfattning

Halvtidsrapportens syfte är att öka kunskapen om begreppet funktionskapacitet och dess förhållande till vardaglig funktion hos patienter med schizofreni spektrum syndrom. Två studier har genomförts. i den första studien (Paper I) undersöktes de psykometriska egenskaperna av den svenska versionen av UCSD Performance-based Skills Assessment- Brief (UPSA-B). UPSA-B är ett utförande baserat bedömningsinstrument som används för att bedöma funktionskapacitet, det vill säga patientens färdigheter i att utföra vardagliga aktiviteter i en konstruerad miljö. Resultatet påvisade att den svenska versionen av UPSA-B är ett tillförlitligt instrument med goda psykometriska egenskaper avseende både validitet och reliabilitet. I den andra studien (Paper II) var syftet att undersöka vilka variabler avseende demografi och sjukdomsaktivitet som tillsammans med funktionskapacitet preciserar patienternas förmåga att uppnå milstolpar i sitt liv. Vi undersökte hur ovan nämnda prediktorer bidrog till att förklara de fem milstolparna; utbildningsnivå, nuvarande arbetssituation, boendesituation, civil status och sociala kontakter. Patienternas funktionskapacitet mätt med UPSA-B var främst associerad med utbildningsnivå, boendesituation och sociala kontakter. Det framkom inte några samband mellan patienternas funktionskapacitet och deras nuvarande arbetssituation och deras civil status. Resultatet påvisade att yngre patienter uppnådde högre nivåer i samtliga milstolpar förutom nuvarande arbetssituation. Resultatet visade också betydelsen av att beakta stabiliteten av negativa symtom och remissionsstatus tillsammans med bedömningsinstrument som mäter patienternas funktion när målet är att predicera patienternas förmåga i verkliga livet.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18