Kanslienheten

Kanslienheten svarar för NU-sjukvårdens diarium, ärendeberedning till styrelsen för NU-sjukvården, sjukhusledningen med flera övergripande mötesforum. Enheten svarar också för sekreterarstöd till sjukhusledningens stabschefer såsom sjukhusdirektör, chefläkare, utvecklingschef, personalchef och ekonomichef.

I diariet registreras och förvaras dels de handlingar som kommer in till NU-sjukvården, (exempelvis brev och skrivelser), dels de handlingar som upprättas hos NU-sjukvården (exempelvis beslut och utredningar). Kanslienheten förvarar också styrelsens föredragningslistor, protokoll och beslut.

Via diariet administreras och registreras också de anmälningsärenden som handläggs av chefläkaren. Exempel på sådana är anmälningar enligt Lex Maria, och anmälningar som inkommer från patienter/närstående via patientnämnden.

Utlämnande av journalhandlingar

Förfrågningar om journalhandlingar från patienter, anhöriga, försäkringsbolag, polismyndighet med flera distribueras via Centralarkivet i Uddevalla. Adress och kontaktuppgifter finns i spalten till höger.

Kontakt via e-post

NU-sjukvården har en elektronisk brevlåda dit du kan vända dig med frågor om verksamheten.

När det gäller patientuppgifter, som är sekretesskyddade, är det inte tillåtet att förmedla dessa elektroniskt över nätet via e-post. Vi kan därför inte svara på frågor som innehåller patientuppgifter med e-post.

De flesta förfrågningar som ställs av patienter hanteras på aktuell mottagning.  För att undvika dröjsmål  kan frågan ställas direkt till mottagningen. Information om olika mottagningar och avdelningar finns bland annat under NU-sjukvårdens hemsida Hitta vården. Du kan också söka information om alla mottagningar i hela Västra Götalandsregionen på Vårdportalen 1177.

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

Kanslienheten
NU-sjukvården
Ledningskansliet
485 00 Trollhättan
Telefon exp: 010-435 68 82
 

Centralarkivet journal
NU-sjukvården
Uddevalla sjukhus
451 80 Uddevalla
Telefon: 010-435 65 81
 


 


 

 


 

uiqt|wBv}{r}s%v5siv{tqH%vozmoqwv5{mv}{r}s%v5siv{tqH%vozmoqwv5{muiqt|wBkmv|zitizsq%vm|5}{5v}H%vozmoqwv5{mkmv|zitizsq%vm|5}{5v}H%vozmoqwv5{muiqt|wBjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{mjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB&