Steril och ren rutin, förrådshantering

Medicintekniska produkter med krav på mikrobiell renhet delas in i huvudgrupperna sterila, höggradigt rena och rena produkter.

Det är viktigt att en medicinteknisk produkt behåller sin specificerade mikrobiella renhetsgrad ända fram till dess att den används. Produkterna måste därför hanteras och förvaras på rätt sätt.

Steril medicinteknisk produkt
Vanligt förekommande sterilt material är till exemptel sterila kompresser, sprutor, spetsar, kanyler, material för blodprovstagning och instrument (engångsinstrument eller flergångsinstrument) som steriliserats. Sterilitet innebär att det inte får finnas mer än en livskraftig mikroorganism på en miljon produkter. Detta krävs för produkter som peneterar hud eller slemhinna eller som genomströmmas av vätskor till områden som normalt är sterila samt för implantat.

Höggradigt ren medicinteknisk produkt
Höggradigt rent material är till exempel fabriksrent omläggningsmaterial samt instrument (flergångsmaterial) desinfekterade i diskdesinfektor. Höggradigt rent, även kallat High level desinfektion, innebär att det inte får finnas mer än en levande mikroorganism på ett tusen produkter. Höggradigt rena produkter används vid beröring av slemhinnor utan att penetrera dessa, samt vid skadad hud.

Rena produkter
Rent material är till exempel blodtrycksmanschett och stetoskop. Ren produkt är för ögat synligt ren. Denna renhetsgrad är inte specificerad.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32