Smittriskbedömning

Smittriskbedömning ska utföras för alla patienter/vårdtagare vid varje vårdkontakt så denne kan handläggas adekvat ur smittrisksynpunkt. Smittrisken är beroende av ett flertal faktorer och förhållanden såsom smittämnen, vårdbehov, lokalförutsättningar, personal och utrustning. Riskfaktorer är vissa medicinska faktorer eller tillstånd hos patient/vårdtagare som innebär ökad smittrisk.

All personal i vård och omsorg måste ha kunskap om riskfaktorer för smittspridning och förståelse för hur dessa påverkar smittrisken i olika vårdsammanhang. Som stöd för detta har ett dokument tagits fram med exempel på de vanligaste individberoende riskfaktorerna.

Dokument


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32