Personalinfektioner

Grundläggande för allt arbete inom vård och omsorg är att patienter/vårdtagare inte ska smittas i samband med vård. Detta gäller även vårdpersonal/omsorgspersonal.

Patienter/vårdtagare är ofta på grund av ålder, sjukdom eller behandling mer infektionskänsliga än vårdpersonal/omsorgspersonal. Personal som bär på smitta eller har en pågående infektion utgör en smittspridningsrisk i vård- och omsorgsarbetet. Det är därför viktigt att det finns rutiner för handläggning av personal med smitta, misstänkt eller konstaterad infektion. Det är viktigt att personal med smittsam infektion informerar ansvarig chef på grund av smittspridningsrisk.

Personal som vårdar patienter/vårdtagare riskerar att själva bli smittade och utveckla kliniska symtom eller bli koloniserade med smittämnen. Här är det ansvarig chef som ansvarar för att personalen får information om personalinfektioner och att personalens immunitetsläge efterfrågas på riskutsatta enheter. Mer information finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Den viktigaste åtgärden för att minimera risken för smitta från patient till vårdpersonal och från vårdpersonal till patient är att konsekvent tillämpa basala hygienrutiner och att följa metodbeskrivningar för de arbetsmoment som ska utföras.

För praktiska råd och information om enskilda sjukdomar/smittämnen hänvisas till Vårdhandbokens avsnitt om personalinfektioner inom hälso- och sjukvård. För mer information om blodburen smitta hänvisas till vårdhygiens sida om blodburen smitta. Vad det gäller allmänna råd om tarminfektioner hänvisas till vårdhygiens sida om tarminfektioner.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32