Om-, ny- och tillbyggnation

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska lokaler och utrustning vara av god hygienisk standard. Utformningen av vårdlokaler har betydelse för förekomsten av vårdrelaterade infektioner, VRI. Vid vårdhygiens medverkan vid ny-, om- och tillbyggnation samt renovering skapas en miljö som bidrar till att minska risken för smittspridning och förbättrar personalens möjligheter att ge en patientsäker vård.

I de projekt som berör vårdmiljö ska vårdhygien delta så tidigt som möjligt i byggprocessen, redan under behovsanalysen, då möjligheten är som störst att påverka byggprocessen. Vårdhygieniska brister i färdigprojekterade lokaler innebär ofta stora kostnader för korrigering av fel i efterhand. Vårdhygien ska även delta i utvärdering av genomfört projekt och ska fortlöpande hållas informerad om anmärkningar och avsteg från tidigare uppsatta krav.


Senast uppdaterad: 2017-11-13 13:18