NU-sjukvården

För ämnesområden som inte behandlas här hänvisar vi till Vårdhandboken.

Handhygien är viktig - Information till patienter och besökande

Hos oss i NU-sjukvården är du i rena händer - Affisch

Snabbkoppling på duschslang

Informationsfilmer

Den usynlige utfordringen (Norsk film om handhygien)

Den usynlige utfordringen II: Hansker erstatter ikke håndhygiene (Norsk film om handhygien)

 

Vårdhygiens uppgift är främst att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner samt hindra smittspridning inom vården. Detta görs via råd och undervisning men även genom kontinuerlig övervakning av speciella smittämnen. Varje verksamhet på sjukhus, primärvård eller inom kommunal vård och omsorg har eget ansvar för att arbeta med god hygienisk standard och att följa lagar med basala hygienrutiner med mera. Man ska använda vårdhygien som en resurs i detta arbete.

Vårdhygien har också som uppgift att vid smittspridning samordna smittspårningsarbetet inom vården. Detta sker vanligen i samarbete med vår lokala smittskyddsenhet.

När man misstänker smittspridning eller har konstaterad smittspridning på en enhet ska vårdhygien kontaktas. Detta kan gälla smittspårningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen men även andra spridningsbenägna sjukdomar.

Vårdhygien tar ställning till om smittspårning behöver göras och omfattning av utredningen i det enskilda fallet. Vid behov av smittspårning samordnar vårdhygien detta och ger information till enheten om vilka åtgärder som behöver göras. Vårdhygien kan behöva koppla in infektionskliniken respektive Smittskyddet i Västra Götaland.

Medpatienter/vårdtagare/personal kan behöva provtas/vaccineras/ges profylaxmedicin med mera. Vårdhygien tillhandahåller skriftligt material såsom smittspårningsjournal för att underlätta för smittspårningsansvarig chef. En ansvarig person från vårdhygien utses i varje smittspårningsärende för att tillsammans med ansvarig chef starta smittspårningsarbetet och sedan följa upp hur det gått och ha diskussion om eventuella förbättringsåtgärder.

Senast uppdaterad: 2018-11-08 10:23