MRB multiresistenta bakterier

MRB innebär att en bakterie blivit motståndskraftig mot flera vanliga antibiotikum. MRB förekommer i en allt ökande omfattning även utanför sjukhus.

Viktiga multiresistenta bakteriel i Sverige och utomlands är Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycinresistenta Enterokocker (VRE) samt Extended Spectrum Betalactamase-bildande gramnegativa stavar (ESBL och ESBL carba). Det finns även andra multiresistenta gramnegativa stavar (MRGS) som kan vara aktuella.

MRB kan spridas inom och mellan vård och omsorgsmiljöer av både personal och patienter/vårdtagare. Smittspridning av MRB sker framförallt som kontaktsmitta via personalens händer. Detta kan ske dels genom närkontakt med patienter/vårdtagare som är bärare av eller är infekterade med MRB, dels indirekt via förorenade föremål och ytor.

Spridning av MRB kan snabbt bli ett omfattande problem inom vård och omsorg. Detta kan medföra ökat lidande för patienter/vårdtagare, längre vårdtider och fler krävande behandlingar.

Det är av yttersta vikt att begränsa spridningen. De huvudsakliga verktygen är konsekvent tillämpning av basala hygienrutiner, tidig upptäckt, tidigt omhändertagande samt smittspårning.

Vårdhygien har tagit fram anvisningar som gäller för NU-sjukvården, kommunal vård och omsorg samt primärvård.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32