Medicinteknisk utrustning

Medicintekniska produkter regleras efter ett antal lagar och författningar och omfattar en mängd olika produkter. Allt från avancerad teknisk utrustning till enklare förbrukningsmaterial såsom katetrar och sterilt förbrukningsmaterial men även hjälpmedel ingår i dessa produkter. Den personal som använder produkten ska ha kunskap om produktens funktion, hantering, vilka risker som finns samt vilka åtgärder som behöver vidtas om något inträffar.

Tillverkaren ansvarar för att produkten är säker utifrån det användningsområde som den är avsedd för och brukaren har ansvar för att produkten används utifrån detta.

En viktig del är dokumentationen som innehåller all den information som behövs för att produkten ska kunna användas på ett säkert sätt för patienter och personal. Dokumentationen ska  bland annat innehålla bruksanvisning, instruktioner, rengörings- och sköteslanvisning på svenska.

Spol- och diskdesinfektorer
Spol- och diskdesinfektiorer är produkter som används inom vård och omsorg. Värmedesinfektion är en kvalitetssäkrad metod för att avdöda mikroorganismer och därigenom förhindra smittspridning via instrument och utrustning. Utrustningen och dess tillbehör ska vara säkra och ändamålsenliga och de ska vara kontrollerade och rätt installerade.

Vårdenhetschefen ansvarar för att all personal som har till uppgift att handha spol- och diskdesinfektorer får grundläggande kunskaper och de ska ha genomgått teoretisk och praktisk utbildning i hantering av utrustningen.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32