Luftvägsinfektioner

Luftvägsinfektioner är vanliga i sjukvården. De vanligaste och allvarligaste luftvägsinfektionerna som föranleder vård på sjukhus är bakteriella pneumonier där man vanligtvis inte räknar med någon påtaglig person till person-smitta.

Allra vanligast bland luftvägsinfektionerna är virusorsakade övre luftvägsinfektioner som i huvudsak sprids via kontaktsmitta. Här finns en risk för spridning mellan patienter men även i personal/patientkontakt.

De sjukdomar som i första hand föranleder åtgärder ur vårdhygieniskt perspektiv är influensa och tuberkulos. Den sjukdom som har störst spridningsbenägenhet via luftburen smitta brukar klassas som exantemsjukdom eller barnsjukdom och det är mässlingen.

Dokument

NU-sjukvården

Andningsskydd

Ebola

Influensa

Munskydd

Mässling

Tuberkulos

Kommunal vård och omsorg

Influensa

Primärvård

Influensa

Ebola


Publicerad: 2017-03-29 15:25