Luftvägsinfektioner

Luftvägsinfektioner är vanliga i sjukvården. De vanligaste och allvarligaste luftvägsinfektionerna som föranleder vård på sjukhus är bakteriella pneumonier där man vanligtvis inte räknar med någon påtaglig person till person-smitta.

Allra vanligast bland luftvägsinfektionerna är virusorsakade övre luftvägsinfektioner som i huvudsak sprids via kontaktsmitta. Här finns en risk för spridning mellan patienter men även i personal/patientkontakt.

De sjukdomar som i första hand föranleder åtgärder ur vårdhygieniskt perspektiv är influensa och tuberkulos. Den sjukdom som har störst spridningsbenägenhet via luftburen smitta brukar klassas som exantemsjukdom eller barnsjukdom och det är mässlingen.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32