Hygienombud

Vi på vårdhygien har en önskan om att det ska finnas minst ett hygienombud på varje enhet. Hygienombudet ska ha mandat från chefen och även ha utrymme i sin tjänst för att arbeta med uppdraget som hygienombud.

Hygienombudets roll

  • Få utbildning i vårdhygien och förmedla den fördjupade kunskapen
  • Vara arbetsplatsens kontaktperson i vårdhygieniska frågor
  • Driva vårdhygieniska frågor på arbetsplatsen i samarbete med enhetschef med regelbundenhet
  • Väcka intresse och entusiasmera övrig personal i vårdhygieniska frågor
  • Informera ny personal om vårdhygieniska rutiner
  • Bistå enhetschef när det gäller att identifiera förbättringsområden och initiera lämpliga insatser
  • Regelbundet delta i hygienombudsträffar

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32