Egenkontroll/kvalitetssäkring

På denna sida presenteras ett vårdhygieniskt verktyg som kan användas för kvalitetssäkring av enhetens hygieniska standard. Verktyget ska fortlöpande användas av enheten för en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten och bör ingå i enhetens ledningssystem.

Bakgrund
Den accelererande spridningen av multiresistenta bakterier innebär ett allvarligt hot inom vård och omsorg. Vårdrelaterade infektioner, VRI, utgör en stor andel av undvikbara "vårdskador" och är resurs- och kostnadskrävande för vårdgivaren samt innebär lidande för patienten/vårdtagaren. Verksamhetsansvariga inom vård och omsorg är enligt lag skyldiga att på ett systematiskt sätt säkerställa en god hygienisk standard enligt Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), Patientsäkerhetslag (2010:659) och Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Syfte
Det vårdhygieniska verktyget för kvalitetssäkring består av en checklista. Den kan användas som ett hjälpmedel för att följa upp och upptäcka eventuella förbättringsområden i verksamheten med syste att säkerställa en god hygienisk standard. Checklistan är lokalt anpassad för slutenvård, primärvård och kommunal vård och omsorg i Västra Götalandsregionen. Dokumentet är en utveckling av "Verktyg i ett ledningssystem för god hygienisk standard vid sjukhusbedriven vård" utgivet av Svensk Förening för Vårdhygien.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32