Basala hygienrutiner

I samband med vård, omsorg, undersökning och behandling finns alltid en risk att föra smittämnen vidare mellan patienter/vårdtagare. Smittspridningen sker oftast via personalens händer och kläder.

Genom att konsekvent tillämpa basala hygienrutiner i patient/vårdtagarnära arbete kan smittspridningen minskas.

Socialstyrelsens föreskrifter Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) är tydlig med hur vård och omsorgspersonal ska vara klädda, hur händer och underarmar ska desinficeras samt hur skyddsutrustning ska användas.

Föreskrifterna ska tillämpas av dem som:

  • bedriver verskamhet som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Tandvårdslagen (1985:125) eller lagen (2001:499) om Omskärelse av pojkar
  • bedriver verksamhet med hemtjänst i ordinärt boende och verksamhet i särskilda boendeformer enligt 5 kap. 5§ eller 7§ SoL, det vill säga särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre och bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning
  • genomför insatsen i bostad med särskild service för barn och bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ 8 eller 9 LSS.

 


Publicerad: 2017-03-29 15:12