Basala hygienrutiner

I samband med vård, omsorg, undersökning och behandling finns alltid en risk att föra smittämnen vidare mellan patienter/vårdtagare. Smittspridningen sker oftast via personalens händer och kläder.

Genom att konsekvent tillämpa basala hygienrutiner i patient/vårdtagarnära arbete kan smittspridningen minskas.

Socialstyrelsens föreskrifter Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) är tydlig med hur vård och omsorgspersonal ska vara klädda, hur händer och underarmar ska desinficeras samt hur skyddsutrustning ska användas.

Föreskrifterna ska tillämpas av dem som

  • bedriver verksamhet som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Tandvårdslagen (1985:125) eller lagen om Omskärelse av pojkar (2001:499)
  • bedriver verksamhet med hemtjänst i ordinärt boende och verksamhet i särskilda boendeformer enligt 5 kap. 5 § eller 7 § SoL, det vill säga särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre och bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning
  • genomför insatsen i bostad med särskild service för barn och bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 8 eller 9 LSS.

 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32