Samverkanslagen

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612), gäller från 1 januari 2018. Den ersätter den tidigare betalningsansvarslagen, BAL, (1990:1404), som reglerade ansvaret mellan sjukvård och kommuner för utskrivningsklara patienter.


Vad innebär samverkanslagen?

Syftet med den nya lagen är att öka tryggheten för patienterna och göra vården säkrare, exempelvis genom bättre planering, så att utskrivningsklara patienter inte blir kvar på sjukhuset längre än vad de behöver.

Riskerna för fel och förseningar i vårdens övergångar, mellan sjukhus, kommun och primärvård, ska undvikas genom tidigare samverkan och tydligare information, både till patienten och övriga aktörer.

Grunden för att samverkan ska kunna ske är att patienten ger sitt samtycke.

Fem viktiga förändringar

Inskrivningsmeddelande, med preliminärt utskrivningsdatum, inom 24 timmar.

Fast vårdkontakt, utses av öppenvården, när inskrivningsmeddelandet kommer.

Snabbare information, nödvändig information ska vara klar vid utskrivning.

Fler ska ha SIP, inte bara patienter i behov av insatser från socialtjänst.

Ändrat betalningsansvar för kommunerna för utskrivningsklara patienter, tre karensdagar istället för fem.

Vad händer i NU-sjukvården?

Under perioden 2 maj till 24 september testkör NU-sjukvården tre arbetssätt enligt den nya samverkansrutinen för sjukhus, kommuner och öppenvård i Västra Götaland som tas i bruk den 25 september.

  • INSKRIVNINGSMEDDELANDE – med preliminärt utskrivningsdatum.
  • EPIKRIS KLAR VID UTSKRIVNING – följ befintlig rutin för utskrivning.
  • FAST VÅRDKONTAKT – utses på specialistmottagning, endast när NU-sjukvården har huvudansvar för patienten efter utskrivning. Annars är det öppenvården som utser fast vårdkontakt.

Vad händer i Västra Götaland?

Enligt den nya samverkanslagen ska kommuner och landsting i samråd ta fram riktlinjer för hur lagen ska tillämpas för de patienter som aktörerna gemensamt har ansvar för.

VGR och VästKom, som representerar samtliga kommuner i Västra Götaland, har utarbetat en tillfällig överenskommelse fram den 24 september 2018.

Detta innebär att SVPL-rutinen, kopplad till den tidigare lagen, och betalningsnivån för 2017 fortsätter att gälla till dess, för den somatiska vården.

Från den 25 september tas en ny version av IT-verktyget SAMSA i bruk, som är anpassat till den nya lagens bestämmelser.

Enligt övergångsbestämmelserna i samverkanslagen börjar lagen inte gälla förrän den 1 januari 2019 för patienter som skrivs ut från sluten vuxenpsykiatrisk vård.