Om verksamheten

Kliniken omfattar laboratorium för patologi, laboratorium för cytologi, bårhus- obduktionsenhet NÄL + bårhus Uddevalla, läkarstab och sekretariat.

Verksamheten omfattar preparering och ljusmikroskopisk undersökning av vävnadsprover, cellprover, kliniska obduktioner samt förvaring av avlidna i bårhus.

Undersökningar 2015

Histopatologiska undersökningar - PAD: 19 915 st

Indicerade vaginalcytologiska prover - C  3 616 st

Vaginalcytologiska cellprovskontroller - HC: 15 216 st

Övrig cytologi, punktionscytologi, aspirationscytologi - AC:  3 539 st

Obduktioner: 109 st

Svarstider

Medelsvarstiden på vävnadsprover var 12 dagar under 2015.

Kliniken har regelbundna sammankomster med andra kliniker för diskussioner angående provsvar och behandling, s.k organspecifika ronder.

Patologkliniken har valt att arbeta med balanserad styrkort. Detta är en metod för styrning och uppföljning av våra mål och vår strategi. Vi arbetar utifrån ett kundperspektiv, ett ekonomiskt perspektiv, processperspektiv och ett medarbetarperspektiv.

Vision  

  • Patologkliniken ska vara den centrala kliniken på morfologisk diagnostik och vara navet i tumördiagnostiken inom NU-sjukvårdens upptagningsområde.
  • Patologkliniken ska vara den goda arbetsplatsen med hög och bred kompetens samt ha en personal som utvecklas och trivs.

Ackreditering

Patologkliniken, NU-sjukvården är av tillsynsmyndigheten SWEDAC ackrediterat. Kliniken erhöll 28 april 2008 ackreditering enl. standard SS-EN ISO 15189.

Ackrediteringen säkerställer organisation, ansvar, befogenhet, personalens kompetens, utbildning, dokumentation, utvärdering av teknisk utrustning och validering av metoder.

Ackrediteringen upprätthålls genom årliga tillsynsbesök av SWEDAC. Vart fjärde år gör SWEDAC en ny omfattande granskning av laboratoriets ackreditering.

Ackrediteringens omfattning samt intyg som vidimerar ackreditering kan erhållas av Lena Johansson. 

Lena Johansson
Telefon: 010-435 28 32 
E-post: lena.marg.johansson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31