Allmänt obduktion

Allmänt 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter skall den döda kroppen alltid förses med identitetsuppgifter (namn och personnummer). Identitetsbandet skall vara av plast.

Alla avlidna, som transporteras till bårhuset, skall också förses med specielltnamnkort som skall medfölja den avlidne tillsammans med ifylld "informationsblankett vid dödsfall".

Inom tre arbetsdagar skall besked lämnas till obduktionsenheten om obduktion skall utföras. Efter tre arbetsdagar utan något besked kan den avlidne hämtas av begravningsbyrå.

Pacemaker

Borttagande av pacemaker berörs ej av obduktionslagen. Pacemaker skall alltid avlägsnas pga risk för explosion vid kremering. Den som avlägsnar pacemakern måste fylla i en speciell kvittensblankett.

Dödsbevis

Den läkare som konstaterar dödsfallet ansvarar för att dödsbevis utfärdas.Dödsbeviset skall lämnas till lokala skattekontoret senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterats. Om det kan finnas skäl för rättsmedicinsk obduktion skall polisen kontaktas snarast och dödsbeviset lämnas till polisen.

Polisanmälan görs:

när dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada eller förgiftning) och alltså inte enbart av sjukdom, dvs av någon annan person, olycksfall eller självmord
när det är svårt att avgöra om dödsfallet har förorsakats av yttre påverkan    
när någon anträffats död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet
när det finns anledning till tveksamhet att dödsfallet har naturliga orsaker

 - när dödsfallet kan misstänkas ha samband med fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården
när det döde inte har kunnat identifierats

Dödsorsaksintyg

Den läkare som utfärdat dödsbeviset skall ansvara för att dödsorsaksintyg utfärdas. Den läkare som vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet är skyldig att på begäran utfärda dödsorsaksintyg.

Intyget skall inom tre veckor insändas till:
Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, 104 50 Stockholm.

Om rättsmedicinsk undersökning utföres utfärdas dödsorsaksintyget av rättsläkare.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28