Dnr 45:180 - 2016 Högt calciumvärde som inte uppmärksammats och därmed inte behandlats

Under lång tid vårdad ett flertal gånger på grund av buksmärtor, som bedömts bero på gallbesvär. Under perioden även gravid med komplikationer, bland annat tillväxthämning. Tagna prover har vid ett flertal tillfällen visat högt calciumvärde men detta uppmärksammades inte förrän i samband med att patienten vårdas för bukspottskörtelsinflammation och intensivvårdskrävande  laboratoriemässig hypercalcemisk kris. Efter behandling normala värden. Samband mellan den odiagnosticerade calciumrubbningen och gravididtetskomplikationer respektive bukspottskörtelinflammation, kan inte uteslutas. Det förelåg också risk för fullt utvecklad hypercalcemisk kris.

Beslut från IVO 2016-12-02

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18