Kurser och program i evidensbasering

Med kurser i evidensbasering blir du en nyckelspelare i beslutsprocesser i tvärprofessionella organisationer.

Nyskapande och nytt masterprogram för dig som vill arbeta med förändringsarbete inom viktiga samhälleliga institutioner och ökad kunskapsanvändning i välfärdens verksamheter.

KURSERNA GER DIG VERKTYG ATT

·SÖKA UPP OCH SAMMANSTÄLLA BÄSTA TILLGÄNGLIGA KUNSKAP
·GENOMFÖRA FÖRÄNDRINGAR UTIFRÅN NY KUNSKAP
·SAMORDNA OLIKA YRKESGRUPPERS KUNSKAPER OCH SYNSÄTT
·HANTERA KUNSKAPSBRIST
·REFLEKTERA ÖVER STYRKOR OCH SVAGHETER I OLIKA METODER
·FÖRSTÅ ETISKA KONSEKVENSER FÖR ENSKILDA OCH SAMHÄLLET
·KRITISKT ANALYSERA ORGANISERING OCH KUNSKAPSSTYRNING

                                                          
                                       Programkoordinator: Morten Sager
PROGRAMMET GES   Tel: 031-786 47 22
AV INSTITUTIONEN  E-POST: evidensbasering@gu.se
FÖR FILOSOFI,            BESÖKSADRESS: Olof Wijksg 6, 412 55 Göteborg
LINGVISTIK OCH        SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 APRIL   
VETENSKAPSTEORI  (SEN ANMÄLAN MÖJLIG)
                                         PROGRAMMET BÖRJAR: 28 AUGUSTI

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18