Inbjudan till temadag om vårdbyggnader för en post-antibiotika värld

Temadag 21 september kl 09.30-16.00
Chalmers tekniska högskola
Chalmersplatsen 1, Göteborg
Palmstedtsalen

Temadagen är kostnadsfri.
Vi bjuder på en enklare lunch och fika

Antal platser begränsade
Vid frågor kontakta cva.arch@chalmers.se

Inför framtiden behöver vi veta hur vi ska utforma vårdbyggnader anpassadeför en ”post-antibiotika” värld. Den överväldigande andelen av våra befintliga vårdbyggnader är utformade för en värld där vi har antibiotika som fungerar. Nu står vi på tröskeln till en tid där vi riskerar att så inte är fallet. Så har FN nyligen förklarat antibiotikaresistens som ett globalt hot mot mänskligheten. Sverige är mitt i en omfattande investeringsvåg i vårdbyggnader. Då måste vi tänka noga efter på vilket sätt framtidens vårdbyggnader kan bidra till att minska detta hot. Kunskap från tiden innan antibiotika fanns behöver tas tillvara tillsammans med ny kunskap. Det kan exempelvis handla om planlösningar som separerar flöden, enpatientrum med förrum/sluss och skilda entréer. Men också om ventilationslösningar och att förbereda för nya typer av automatiserade desinfektionstekniker. Designlösningar behövs inte bara för sjukhus utan även tillämpas inom andra vårdbyggnader för öppenvård, primärvård, äldreboende och i hemmen.

Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers arrangerar regelbundet temadagar om olika frågor som berör vårdbyggandet. Temadagen 21 september arrangeras tillsammans med infektionssjukvården vid Skånes Universitetssjukhus. Där byggde man en helt ny byggnad 2005-2010. Erfarenheter därifrån har beskrivits i en artikel i den vetenskapliga tidskriften HERD 2013. Under temadagen kommer vi att reflektera över hur dessa erfarenheter kan skalas upp när nu Skånes Universitetssjukhus planerar att bygga stora nya sjukhusbyggnader i både Malmö och Lund. Och från detta dra slutsatser om hur denna kunskap kan användas i resten av Sverige.

PROGRAM

09.30 Välkomstkaffe med frukostbulle + mingel

10.00 Välkomna till Chalmers
Peter Fröst, Centrum för vårdens arkitektur

10.05 Nationell strategi mot antibiotikaresistens
Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet

10.25 Från Infektionsklinik till hela sjukhus i en post-antibiotika värld
Torsten Holmdahl, Överläkare, VO Infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukvård Peter Lanbeck, Överläkare, Chef Programkontoret SUS

10.45 Antibiotikaresistens i Sverige och världen
Stephan Stenmark, Smittskyddsläkare Västerbottens läns landsting, Infektionsläkare. Ordförande i Programråd Strama Folkhälsomyndigheten

11.10 Byggenskap och vårdhygien
Rolf Lundholm, Senior konsult vårdhygien, Fd överläkare Vårdhygien Västerbottens läns landsting

11.35 Riskytor, utrustning och möbler inom räckhåll. Erfarenheter från ett utbrott – var fanns smittan?
Signar Mäkitalo, Smittskyddsläkare, Region Gävleborg

12.00 Lunch ink kaffe

13.00 Städning i framtiden – no touch decontamination
Torsten Holmdahl

13.20Biosafety design initiative UK
Philip Astley, Honorary Research Associate, University College London, UK

13.50 Säkerhet mot luftburna föroreningar vid infektionskänslig kirurgi – patientsäkerhet och arbetsmiljö
Jan Gustén, biträdande professor, Chalmers

14.10 Hur den byggda miljön kan bidra till att motverka smittspridning Charlotte Ruben, arkitekt och specialist vårdbyggnad, White arkitekter

14.30 Kan en vacker vårdmiljö bidra till att bekämpa infektioner?
Elizabeth Marcheschi, postdoc, Chalmers

14.50 Bensträckare på plats

15.00 Paneldebatt – hur utformar vi vårdbyggnader för en post-antibiotika värld?
Föreläsarna + publiken

Frågeställningar:

Vilka nationella riktlinjer behövs?

Varför ger vårdhygieniker olika besked?

Vad finns det för behov av kunskap i byggbranschen?

Hur involverade ska brukarna vara?

16.00 Slut

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18