FORSKARUTBILDNINGSKURS PÅ NÄL

GUs kurskatalog höstterminen 2017
(öppnar för ansökan 1 april)

 Utvärderingsmetodik i kvantitativ och kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvården, 7.5 hp / Assessment in quantitative and qualitative research, 7.5 credits

Kursen vänder sig till doktorander med klinisk inriktning.
Rekommenderade förkunskaper: medicinsk statistik och forskningsmetodologi.

Syftet med kursen är att bibringa forskarstudenterna fördjupad kunskap utöver det som erbjuds i de obligatoriska doktorandkurserna, med speciell inriktning mot utvärdering av kliniska mätmetoder och bedömningsinstrument utifrån både kvantitativ och kvalitativ ansats inom hälso- och sjukvården.

Kursen kommer även att ge en orientering inom olika aktuella forskningsprojekt som bedrivs och ge ett djupare perspektiv på forskningsfältet samt möjligheter att knyta viktiga kontakter i avsikt att underlätta bearbetningen av den egna forskningsuppgiften.

Kursen avser att fortlöpande revideras baserat på kursevaluering. Etablerade skandinaviska forskare kommer att beskriva hur de konstruerat, validerat och reliabilitetstestat sina utvärderingssystem.

Kursansvarig: Ninni Sernert, ninni.sernert@vgregion.se
Medverkande lärare: Ninni Sernert, Jüri Kartus, Jón Karlsson, Roland Thomeé, Ingebjörg Jonsdottir m fl inbjudna föreläsare
Kursadministratör: Saga Johansson, saga.h.johansson@vgregion.se
Kursdatum: v 42-49
Kursplats: NÄL, Trollhättan

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18