Ansökningar till KAW-projekt

Hanteringsordning för projektansökningar till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2017/18 (preliminär)

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) finansierar forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet . Nästa ansökningsomgång har deadline 1 februari 2018. KAW förväntar sig att universitetets rektor, som är formell sökande, godkänner och prioriterar ansökningar från enskilda forskare. Denna hanteringsordning beskriver den interna processen vid Göteborgs universitet (GU) för prioritering av forskningsprojekt.

KAW:s huvudsakliga ändamål är ”att främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd”.

KAW:s riktlinjer för projektanslag

 • KAW beviljar företrädesvis anslag inom naturvetenskap, teknik och medicin.
 • Projekt inom andra discipliner kan erhålla stöd förutsatt att dessa är kopplade till frågeställningar med relevans för naturvetenskap, teknik och medicin.
 • KAW stödjer forskarinitierade projekt av högsta internationella standard.
 • Projekt skall vara fokuserat till en fristående, sammanhållen vetenskaplig frågeställning. För ämnen där forskning är av generisk natur, t.ex. matematik, kan ett projekt utgöras av gemensam konceptutveckling.
 • Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär.
 • Projektanslag skall primärt inte utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet och/eller andra påbörjade projekt. Ingen begränsning i antalet forskargrupper eller forskargruppernas lokalisering, varken organisatoriskt eller geografiskt.
 • Sökanden skall ha fast anknytning till svenskt lärosäte.
 • Normalprojekten bör ha en budget från 15 till 60 mkr (Statistik från 2016 finns i bilaga 1)                          

Forsknings- och innovationskontoret (FIK)
Erik Dahlbergsgatan 11 B, Box 100, SE 405 30 Göteborg, Tfn 031 786 0000, Fax 031 786 4355.

www.gu.se

 • Projekt kan ha en löptid på tre till fem år. Bidrag till utrustning som är nödvändig för projektet beviljas genom finansiering av avskrivningskostnader.
 • Avslaget projekt kan inte sökas igen på samma vetenskapliga frågeställning inom tre år. Undantag är projekt som avslås på grund av medelsbrist där en förnyad ansökan kan skickas in igen och behandlas i ordinarie ansökningsomgång.
 • Forskning finansierad av Stiftelsen skall publiceras med open access, dvs. publicerade artiklar skall arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningens budget.
 • Ansökningar tas emot en gång per år med sista ansökningsdag 1 februari.

En enskild forskare kan endast vara med på två löpande projekt varav maximalt ett som huvudsökande.

Bland ”forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential” prioriterar KAW projekt inom nya forskningsområden, framförallt av gränsöverskridande karaktär där svenska forskare intar en internationell tätposition. Projekten är i normalfallet av grundvetenskaplig karaktär.

KAW uppmuntrar till gränsöverskridande projekt som genom att integrera flera discipliner möter de stora samhällsutmaningarna.

För mer information, se

https://kaw.wallenberg.org/node/1575 (ny webbplats för KAW-stiftelsen), alternativt

 http://www.wallenberg.com/kaw/anslagsguide/ansokanriktlinjer/proj ektanslag  För information om hur KAW bedömer ansökningar, se bilaga 2.

Kontakt KAW GU och svar på frågor

KAW vill att alla frågor rörande projektansökningar går genom Stiftelsens kontaktperson på GU, som är Ulf Nilsson, Forsknings- och innovationskontoret (FIK), ulf.nilsson@gu.se, tel. 0709 - 83 16 72. Stiftelsen tar inte emot frågor direkt från forskare. 

FIK svarar på frågor som rör GU:s generella hantering, medan frågor som rör fakultetens nomineringsförfarande besvaras av respektive fakultet.

Förankring på berörda institutioner

Förslag till ansökningar ska förankras på berörda institutioner innan fakulteten lämnar in dem till FIK senast den 20 september. Förankringen är nödvändig eftersom ett projekt av detta slag är strategiskt viktigt. Det innebär dessutom medfinansiering från institutionen och/eller fakultetens sida eftersom KAW bara täcker vissa indirekta kostnader.  

   
   

GU samfinansierar     forskningsprojekt som     beviljas av KAW

   

Enligt rektorsbeslut     2013-02-25 kommer forskningsprojekt som     stöds av KAW att samfinansieras centralt med     ett belopp som     uppgår till 25 % av     det totala     belopp som är avsett för Göteborgs     Universitet.

   
   
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18